Privacyverklaring Bureau Dijkhuis

Last updated: juni 27, 2022

In deze privacyverklaring leggen we u graag uit welke persoonsgegevens worden verzameld, waarom we dit
doen en hoe daarmee wordt omgegaan. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw
gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.
Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus en gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Voor
alles is het belangrijk dat wij u gegevens nooit aan derden zullen verkopen. www.bureaudijkhuis.nl

Algemene gegevens

Ondernemer: Bas Dijkhuis
Onderneming: Bureau Dijkhuis
Adres: Papiermolen 34, 3994 DK Houten
Telefoon: 06-44252836
E-mail: info@bureaudijkhuis.nl
Website: www.bureaudijkhuis.nl
KvK-nummer: 30210791

  • Name
  • Email address
  • Telephone number
  • Address

Gebruik persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van
Bureau Dijkhuis of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven.
Bureau Dijkhuis is verantwoordelijk voor de naleving van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG)”, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en
marketingdoeleinden. Bureau Dijkhuis is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Bureau Dijkhuis is
verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Bureau Dijkhuis, waaronder www.bureaudijkhuis.nl.
Bureau Dijkhuis verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering
van de overeenkomst het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen
aan wettelijke verplichtingen.
De door Bureau Dijkhuis opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de
overeenkomst met betrekking tot de levering van een product of dienst door Bureau Dijkhuis. Zonder deze
gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Bureau Dijkhuis om de overeenkomst uit te voeren.
Bureau Dijkhuis gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles
aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit
Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij
een datalek neemt Bureau

Welke gegevens verzamelen we?

Bij aanmelding voor een kennismakingsgesprek
• Naam
• Geslacht
• Telefoonnummer
• E-mail adres

Daarnaast vragen wij in veel gevallen ook om toezending van uw CV. Zie daarvoor onder het kopje
“Bijzondere gegevens en expliciete toestemming”

Bij uitbrengen van een offerte
In geval van offerte voor uzelf:
• Naam
• Geslacht
• Adres, postcode, plaats
• Telefoonnummer
• E-mail adres

Aanvullend in geval van offerte aan uw werkgever
• Naam organisatie
• Adres, postcode, plaats organisatie
• Naam contactpersoon
• Geslacht contactpersoon
• Functie contactpersoon
• E-mail adres contactpersoon
• Telefoonnummer contactpersoon

Voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst
• Naam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adres, postcode, plaats
• Telefoonnummer
• E-mail adres
plus, indien overeenkomst loopt via uw werkgever
• Naam organisatie
• Naam contactpersoon
• Geslacht contactpersoon
• Functie contactpersoon
• E-mail adres contactpersoon
• Telefoonnummer contactpersoon

Tevens bewaren we de e-mail correspondentie, voor zover dit voor een goed verloop van de overeenkomst
van belang is.
Zie verder ook het kopje “bijzondere gegevens en expliciete toestemming”

Voor het betalen en afhandelen van de facturen
Bij facturering aan uzelf:
• Naam
• Geslacht
• Adres, postcode, woonplaats
• E-mail adres
• Bankgegevens

Bij facturering aan uw werkgever:
• Naam organisatie
• Contactgegevens financiële administratie
• Bankgegevens organisatie
Voor het behandelen van vragen en klachten
• Naam
• Adres, postcode, woonplaats
• Telefoonnummer
• E-mail adres
• E-mail correspondentie over de vraag of klacht

Toestemming bijzondere persoonsgegevens

Binnen de AVG worden een aantal gegevens gekwalificeerd als bijzondere persoonsgegevens, zoals
bijvoorbeeld gegevens over ras of etnische afkomst, gezondheid en BSN-nummer.
Bij het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek zullen we u in veel gevallen vragen om uw
CV toe te zenden. Dit CV bevat mogelijk bijzondere persoonsgegevens wanneer bijvoorbeeld een foto is
opgenomen waaruit gegevens omtrent ras of gezondheid vallen af te leiden. Daarom zullen we u voor het
opslaan en verwerken van uw CV om expliciete toestemming vragen.
Wanneer de dienstverlening een coachingstraject betreft, zullen we u in veel gevallen vragen om
uitwerkingen van coachingsopdrachten toe te sturen. Ook deze uitwerkingen kunnen bijzondere
persoonsgegevens bevatten.Voor het opslaan en verwerken van coachingsopdrachten zullen we om uw
expliciete toestemming vragen.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk. Uw persoonsgegevens worden
in ieder geval verwijderd:
• in het geval van een afspraak voor een kennismakingsgesprek en/of de aanvraag van een vrijblijvende
offerte: 60 dagen na de afspraak en/of het versturen van de vrijblijvende offerte;
• in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 1 jaar na beëindiging van de overeenkomst ten
behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de
persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond
van een wettelijke regeling of bepaling;
• in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid afhandelen van de
vraag of klacht;
• in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende
factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;

Gebruik van cookies

De website van Bureau Dijkhuis maakt gebruik van enkele cookies voor het meten van bezoekersaantallen.

Uitwisseling met externe partijen

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Bureau Dijkhuis gebruik maken van een aantal
externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan
voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens
worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Bureau Dijkhuis, tenzij hiervoor
expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van
persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.
Voor controle op de boekhouding en het maken van financiële jaaroverzichten wordt gebruik gemaakt van
een boekhouder. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het controleren van de boekhouden en het opstellen
van financiële jaaroverzichten worden verstrekt aan de boekhouder.
Tot slot zijn er Verwerkersovereenkomsten gesloten met externe partij(en) ten behoeve van de uitvoering van
de overeenkomst. Indien het voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is bijzondere
persoonsgegevens te verwerken, wordt altijd expliciet toestemming aan u gevraagd.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u
altijd een e-mail sturen naar info@bureaudijkhuis.nl.

Uw rechten

Uw persoonsgegevenszijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Inzien, wijzigen en
verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven
toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@bureaudijkhuis.nl.
Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten
onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te
verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.